Integritetspolicy

 

Personuppgiftsansvarig

Nilssons Ekonomi & Redovisning AB, härmed kallat Bolaget, är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen för behandling av personuppgifter.

Bolaget månar om den personliga integriteten för dig som besöker webbplatsen nilssonredo.se. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss endast får användas för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

Här finner du en sammanfattning av våra skyldigheter och dina rättigheter som personuppgiftslämnare.

Behandling av personuppgifter

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja  åtaganden mot dig som kund, du måste därför ibland lämna personuppgifter i form av t ex namn, adress, organisation, e-postadress och telefonnummer. Den information du uppger används för att bearbeta dina förfrågningar och för att tillhandahålla de tjänster/information du begärt.

Som personuppgiftsansvarig har vi ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till underleverantörer som Bolaget anlitar för att utföra en tjänst. Sådan underleverantör är personuppgiftsbiträde åt bolaget.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut för de fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.  

 

Hur länge finns uppgifterna kvar

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, utbildningen, fakturera med mera. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter ska få ligga kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.

 

 

Marknadsföring

Genom att godkänna denna policy, samtycker du även till att Bolaget använder de personuppgifter du lämnar för att kontakta dig avseende marknadsföring. Om du inte längre önska motta marknadsföring, kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i detta syfte.

 

Dina rättigheter då du lämnar dina personuppgifter

Vi registrerar bara de uppgifter som vi behöver för de syften som beskrivs ovan. Som uppgiftslämnare har du alltid rätten att kräva att:

-Ta del av den information som vi lagrar om dig

- Information om dig ändras eller uppdateras

- Information om dig raderas och tas bort

- Information om dig lagras men inte längre kan knytas till dig som person

 

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (tex. bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via telefon 0515-13140 eller via e-post info@nilssonredo.se

 

Säkerhet

Då du lämnar dina personuppgifter till Bolaget ska du känna dig trygg, men det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. För att skydda dina personuppgifter har Bolaget vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs.

 

Åter till startsidan